Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych jest UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP: 5262461791, REGON: 01630897800000, o kapitale zakładowym w wysokości 709 959 500,00 PLN.

 2. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, na podstawie Państwa zgody.
  Dane zbierane są przez nas w następujących celach:

  1. Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, w tym realizacja zlecenia lub przygotowania oferty na Państwa rzecz– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  2. Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO,

  3. Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:

   1. marketing usług własnych i podmiotów powiązanych kapitałowo,
    weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,

   2. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc., a mających związek z przedmiotem działalności

   3. dochodzenie i obrona przed roszczeniami,

 1. Zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, czy też Państwa preferencji zakupowych. Profilowanie może odbywać się także przy wykorzystaniu informacji zapisanych w plikach cookies, jeśli dane pobierane są podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach WWW. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 2. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:

  1. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego świadczenia Państwu usług, wykonywania czynności związanych z marketingiem usług czy realizacji Państwa zapytań,

  2. Naszym współpracownikom, agentom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,

  3. Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,

  4. Kurierom, poczcie i in. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),

  5. Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,

  6. Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,

  7. Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem,

  8. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc.

 1. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, wówczas poinformujemy o tym fakcie na naszych stronach WWW, w zakładce lub dokumencie poświęconym ochronie danych osobowych.

 2. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane, a gdy wymogi takie nie istnieją – do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

 3. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.

 4. Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

 5. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Zbierane dane są niezbędne, aby prawidłowo wykonać nasze zobowiązanie na Państwa rzecz. Wycofanie zgody lub ograniczenie przetwarzania danych może uniemożliwić prawidłową realizację zobowiązania na Państwa rzecz (w szczególności w zakresie przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub oferty).

 7. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: iod@upc.pl